OKUL PDR HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI

OKUL PDR HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI

Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK'ın açıklaması...

OKUL PDR HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI


20 Mart 2019'da Ankara Başkent Öğretmenevi'nde yapılan "Rehberlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı" nın içeriğiyle ilgili, Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK hocamız sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paylaşımın detayları ektedir: 

Çalıştayın Amacı

“Rehberlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı ile rehberlik hizmetleri kapsamında Bakanlığımızca yürütülen çalışmaların alanda bilimsel çalışmalar yürütmekte olan akademisyenlere tanıtılması, mevcut çalışmalar ve yapılması planlanan çalışmaların akademisyenler ile rehberlik öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.”

Tarih ve yer: 20 Mart 2019, Başkent Öğretmen Evi

I. ÇALIŞMA GRUBU
Okul Rehberlik Hizmetlerinin Niteliğinin Arttırılması
Moderatör: Binnur Yeşilyaprak

Bu konu kapsamında çalışılması planlanan hususlar 4 başlık altında toplanmıştır ve alt çalışma grupları da, özellikle akademisyenlerin ilgi alanlarına göre oluşturulmaya çalışılmıştır. Ancak her grubun ana konusunu çalıştıktan sonra diğer çalışma gruplarının çalışmalarını inceleyerek görüş ve önerilerini ekleyebilecekleri bir yöntem oluşturulmuştur.

1.Alt Grup çalışma konusu: Okul Rehberlik Hizmetleri

Bu konu kapsamında ele alınan alt başlıklar :
a) Okul Rehberlik Programı
b) Sınıf Rehberlik Programı
c) İzleme ve Değerlendirme
Grup Başkanı: Mehmet Güven
Üyeler: Ragıp Özyürek, Alim Kaya, Galip Yüksel, Rehberlik dairesi ve okul rehber öğretmenleri

c3-001.jpg
Okul Rehberlik Hizmetlerinin Niteliğini Arttırmaya Yönelik Öneriler:

a) Okul Rehberlik Programı

1. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün mevcut rehberlik hizmetleri sunum modelinin gelişimsel anlayışa dayalı kapsamlı gelişimsel rehberlik programları modeline uygun olduğu düşünülmektedir. Bu model literatürle de uyumludur.
2. Program geliştirme çalışmalarında benimsenen felsefe, model ve varsayımlarının net olarak belirtilmesi gerekmektedir. Okul rehberlik programları gelişimsel ve önleyici rehberliğin temel felsefesi etrafında yapılandırılmalıdır.
3. Tüm eğitim kademeleri için okul rehberlik programı ile bütünleşik bir sınıf rehberlik programının da olması gerekmektedir.
4. Okul rehber öğretmenlerinin okul rehberlik programı geliştirme ve değerlendirme konusunda eğitilmesi gerekmektedir.
5. Okul PDR programı kapsamında öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik alternatif psiko-eğitim programlarının geliştirilmesi ve kullanıma sunulması gerekmektedir.
6. Okul PDR programlarının daha etkili ve verimli şekilde uygulanabilmesi için okullarda rehber öğretmen sayıları ve kontenjanları artırılmalıdır.
7. Okul rehberlik programının rehber öğretmen liderliğinde yürütülmesi ve bu süreçte sınıf rehber öğretmenlerine de sorumluluk verilmesi uygun olacaktır.
8. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin tüm eğitim faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğuna ilişkin tüm paydaşlara anlayış kazandırmaya yönelik çalışmalar yürütülmelidir.
9. Okul Rehberlik ve sınıf rehberlik programlarının tüm eğitim kademelerinde ve türlerinde etkin bir şekilde uygulanabilmesi ve öğrencilerin rehberlik hizmetlerinden yararlanabilmeleri için her eğitim kademesinin haftalık ders çizelgelerine rehberlik saatlerinin yeniden eklenmesinde yarar görülmektedir.
10. Program hazırlanırken esas alınan bakanlık genel hedefleri ve ilin yerel hedef sayıları azaltılarak okullar tarafından belirlenen özel hedef sayısının arttırılması uygun olacaktır.
11. Öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarının belirlenmesinde RİBA’ların kullanılmasının yanında okulların özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre ek formlardan da yararlanılabilir.
12. Her eğitim kademesinde “aile eğitimi”nin modüller halinde yeniden uygulanması gerekli görülmektedir.
13. Okul türü, kademesi, okul büyüklüğü, okulun bulunduğu bölge, öğrenci sayıları, öğrenci-okul profili özelliklerine uygun olarak rehberlik uygulamalarında farklı program modellerinden de yararlanılabilir.

b) Sınıf Rehberlik Programı

1. Sınıf rehberlik programı ve etkinliklerinin okul öncesi dönemden itibaren ortaöğretimin son sınıfına kadar yeniden hazırlanması veya güncellenmesi gerekmektedir.
2. Özel eğitim okulları için de sınıf rehberlik programlarının geliştirilmesi gerekmektedir.
3. Sınıf rehberlik programları içerisinde yer alan etkinlikler kültüre duyarlı, seçenekli, uygulanması kolay ve özenli hazırlanmalıdır.
4. Kariyer rehberliği hizmetleri öğrencilerin kariyer gelişim süreçleri dikkate alınarak okul ve sınıf rehberlik programı ile bütünleşik olmalıdır. Kariyer planlama dersi veya sisteminin okul ve sınıf rehberlik programından ayrı tutulmasının rehberlik hizmetlerinin bütünlüğüne ve gelişimsel rehberlik anlayışına uygun olmadığı düşünülmektedir.
5. Sınıf rehberlik programlarının uygulanabilmesi için rehber öğretmen dışındaki öğretmenlerin de uygulama yeterliğini geliştirici çalışmalar yapılmalıdır.
6. Sınıf düzeyi, sınıftaki öğrenci sayısı, okulun bulunduğu bölge, öğrenci-sınıf-okul profili özelliklerine uygun etkinlikler geliştirilmelidir.
7. Okul rehberlik programı ve sınıf rehberlik programlarının uygulanmasında kullanılacak materyallerin temininde rehber öğretmenler desteklenmelidir.

c) İzleme ve Değerlendirme

1. Okul rehberlik programı ve sınıf rehberlik programlarının etkililiğinin değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalı ve sonuçlar ilgililerle (öğretmenler, veliler, öğrenciler, ilgili kurumlar vb. gibi) paylaşılmalıdır.
2. Rehber öğretmenlerin çalışmaları kanıta dayalı ve hesap verebilir nitelikte olmalıdır.
3. Okul rehberlik programı ve sınıf rehberlik programlarının uygulanmasında kurumlar arası iş birliği sağlanmalıdır.
4. Okul psikolojik danışmanlarına, sundukları hizmetlerin etkililiğini değerlendirebilmeleri için temel düzeyde istatistik ve araştırma eğitimleri verilebilir.
5. Yerel ve özel hedefler belirlenirken sadece RİBA’lar üzerinden değil daha fazla istatistiki bilginin referans alınmasıyla ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.

clsty.jpg

2.Alt Grup çalışma Konusu: Rehberlik Hizmetlerinin Mevzuat Alt Yapısı

Bu konu kapsamında ele alınan alt başlıklar :
a) Rehberlik öğretmenlerinin görev ve sorumlulukları
b) Unvan
c) Çalışma saatleri
d) Görevlendirme
e) Norm
Grup Başkanı: Cengiz Şahin
Üyeler: Gürhan Can, Asım Çivitçi, Meliha Tuzgöl Dost, Rehberlik dairesi ve okul rehber öğretmenleri.
Rehberlik Hizmetleri Mevzuat Alt Yapısını Güçlendirmeye Yönelik Öneriler:

a) Rehberlik Öğretmenlerinin Görev ve Sorumlulukları:

1. Halen yürürlükte olan ilgili yönetmeliğin adı “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği” şeklinde düzenlenmelidir.
2. Kadrosu ve ünvanı yerine “kadro ünvanı: okul psikolojik danışmanı” şeklinde düzenlenmelidir.
3. Rehberlik hizmetleri yönetmeliğinin tanımlar kısmında madde 3. “m” fıkrası rehberlik öğretmeninin tanımına; üniversitelerin “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından mezun olanlar” ibaresi eklenmelidir.
4. Rehberlik öğretmeninin görevlerinin tanımlandığı yönetmeliğin 34. Maddesinin tümünün yeniden gözden geçirilmesi ve alana uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu çalışma tamamlanana kadar geçecek sürede özellikle aşağıdaki ilgili kısımlara acil çözüm getirecek düzenlemelere gidilmelidir:

6. Rehberlik öğretmeninin görevleri arasında belirtilen “belleticilik ve nöbet görevi yapar” maddesi (34 ff), okul psikolojik danışmanının okulda bir otorite figürü olarak algılanmasına yol açacağından ve bu durum PDR’ nin temel ilkeleri ile bağdaşmadığından bu ibarenin ve nöbet görevlendirmelerinin iptal edilmesi gerekmektedir. Bu hususla ilgili olarak bir önceki yönetmelikte yer alan “Verilemeyecek Görevler” başlığının yeniden yönetmeliğe eklenmesi önerilmektedir.

7. “Okul psikolojik danışmanı, bildirim yükümlülüğünün olduğu vakalarda (ihmal, istismar vb.) tespit ettiği durumu yazılı olarak eğitim kurumu yöneticisine bildirir.” şeklindeki ifade yönetmeliğe eklenmelidir. Bu maddenin benzerinin yönetici görevlerine de yazılması uygundur. Örneğin, “Eğitim Kurumu yöneticisi okul psikolojik danışmanı tarafından kendisine bildirilen ihmal veya istismar gibi tespit edilen durumları savcılığa bildirir.”

8. Görüşme kayıtlarının rehberlik servisi tarafından tutulması gerektiği ve ilgili bilgiler (öğrencinin sınıfı, adı-soyadı, yer, zaman, vb.) zaten kayıtlara alındığı için; Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin g bendinde “…Görüşme içeriğinin gizliliğini koruyarak görüşülecek öğrencinin yalnızca adını ve görüşme saatini eğitim kurumu idaresine bildirir” ifadesi kaldırılmalıdır.

9. Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin i bendi “Merkezî sınavlara ait tercih döneminde görev alır” ibaresinin; gönüllülük ilkesi, görev yaptığı kademe ve kurumu dahilinde değerlendirilmesi, yaz dönemi (tercih dönemi) görevlendirmelerin ücretlendirilmesine ilişkin ilgili yönetmeliklere atıfta bulunularak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

10. Danışmanlık tedbirinde yönlendirilen okul dışındaki yönlendirmelerin rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından izlenmesi önerilir.

b) Unvan:

1.“Rehberlik Öğretmeni” unvanının okuldaki bir dersin öğretmeni izlenimini oluşturduğu düşünülmektedir. Okullarda rehberlik hizmetleri, “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri” olarak düzenlenip bu hizmeti yürüten personelin “Okul Psikolojik Danışmanı” kadrosu ve unvanı ile görevlendirilmesi sağlanmalı ve bu görev için sadece PDR alanında en az lisans eğitimi almış olmaları şartı aranmalıdır. İlgili değişikli için ayrıca Talim Terbiye Kurulu’nun 9 sayılı kararında da gerekli düzenleme yapılmalıdır.

c) Norm:

Öğrencilerin rehberlik hizmetlerinden yararlanmaları için sayı sınırı aranmadan her okula en az bir okul psikolojik danışmanı atanmalı, yapılacak ek atamalar okulun öğrenci sayısına göre yeniden düzenlenmelidir.

d) Görevlendirme:

1. Rehber öğretmenin görev yaptığı okulun ihtiyaç durumu, eğitim kademesi ve türü gözetilerek ikinci ve üçüncü okul görevlendirmelerinin iptal edilmesi,
2. Tercih danışmanlığı görevlendirmelerinin saat ve ücretlerinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Tercih danışmanlığı hizmetlerinin Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ve okullarda verilmesi. Halka açık alanlarda bu hizmetin sunulmasının hizmet sunma profesyonelliğinden uzaklaştırması nedeniyle uygun olmadığı.
3. Danışmanlık tedbiri ve bilirkişi görevlendirmeleri, ilgili Bakanlıklarla görüşülerek yeniden düzenlenmelidir. Danışmanlık tedbiri kapsamında özellikle ihmal ve istismar alanlarında bilirkişi olarak görevlendirilen rehber öğretmenlerin kimlik bilgilerinin gizliliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

e) Çalışma Saatleri:

Çalışma saatleri “öğrencinin üstün yararı ilkesi” doğrultusunda düzenlenmelidir. Öğrencinin gün içerisinde okulda bulundukları süreye göre ayarlanmalıdır. Bu durum mevzuatla tanımlanıp okul müdürünün insiyatifine bırakılmamalıdır.

c2-001.jpg

3.Alt Grup çalışma konusu: Okul Rehberlik Öğretmenleri ile Sınıf Rehberlik Öğretmenlerinin Nitelikleri

Bu konu kapsamında ele alınan alt başlıklar :
a) YÖK ile işbirliği çalışmaları
b) Lisans programları
c) Hizmet içi eğitimler
Grup Başkanı: Süleyman Doğan
Üyeler: Halil Ekşi, Şerife Işık, İlhan Yalçın, Rehberlik dairesi ve okul rehber öğretmenleri.
Okul Rehberlik Öğretmenleri ile Sınıf Rehberlik Öğretmenlerinin Niteliklerinin Yükseltilmesine İlişkin Öneriler

a) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile İşbirliği Çalışmaları

1. Yeni RPD lisans programları açılmamalıdır. Eğer yeni programlar açılacaksa RPD lisans programını açmak için gerekli olan kadrolu 3 (üç) öğretim üyesi koşulu 5 (beş) öğretim üyesi olarak değiştirilmelidir. RPD ikinci öğretim programları kapatılmalı ve normal öğretim programlarının kontenjanları azaltılmalıdır.
2. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve YÖK’ün işbirliği ile “RPD Lisans Programı Yeterlilikler Çerçevesi” oluşturulmalı, ancak RPD lisans programının yapılandırılması ve güncellenmesi çalışmalarında insiyatif anabilim dallarında olmalıdır.
3. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanan “Okul Psikolojik Danışmanı” ve “Kariyer Psikolojik Danışmanı” ulusal standartları çerçevesinde yüksek lisans programlarının açılması teşvik edilmelidir.
4. RPD bölüm olarak örgütlenmeli ve bünyesindeki ana bilim dallarında uzmanlık alanlarına göre yüksek lisans programları oluşturulmalıdır.

b) Lisans Programı

1- RPD lisans programının, teori ve uygulama dengesini gözetecek şekilde ana bilim dalının akademik kadro niteliğini ve RPD alanının yönelimlerini de dikkate alarak aşağıdaki ölçütlere göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir:

  • - RPD lisans programının amacı,
  • - RPD lisans programının yeterlilik alanları,
  • - Psikolojik danışmanın yeterlilikleri,
  • - Program çıktıları.

2- Öğretmenlik lisans programlarındaki “Rehberlik” dersinin, “Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma” olarak değiştirilmesi ve içeriğinin aday sınıf/branş öğretmenlerine rehberlik ve psikolojik danışmaya ilişkin temel bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde düzenlenmesi ve kredisinin artırılması isabetli olacaktır. Ayrıca seçmeli ders statüsünde “Eğitsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma”, “Mesleki Rehberlik ve Psikolojik Danışma” gibi dersler konulmalıdır.
3- RPD lisans programındaki uygulamalı derslerin standartları belirlenmeli ve bu standartlara ilişkin yönergeler hazırlanmalıdır. Farklı kurumlarda yapılan uygulamalı derslerde öğrenciler sigortalanmalıdır.
4- RPD lisans ve lisansüstü programların akredite edilmesine yönelik çalışmalara hız verilmelidir.

c) Hizmet-içi Eğitim

1- Hizmet-içi eğitimin, bu eğitime katılımdaki mevcut sorunlar dikkate alınarak ihtiyaç analizi ve yerel beklentilerin saptanması yoluyla planlanması isabetli olacaktır.
2- Eğitim içeriklerinin ihtiyaç analizi sonucunda yapılandırılması ve güncellenmesi gerekmektedir.
3- Branş öğretmenlerinin güncel ve işlevsel rehberlik ve psikolojik danışma becerilerini kazanmaları için gerekli hizmet-içi eğitim mödülleri hazırlanıp uygulanmalıdır.
4- RAM’larda okul psikolojik danışmanına hizmet edecek akran süpervizyonu modeli geliştirilmelidir.

4.Alt Grup çalışma konusu: Kariyer Rehberlik Sisteminin Kurulması

Bu konu kapsamında ele alınan alt başlıklar :

a) Bireyi tanıma çalışmaları (ölçme araçları)
b) Bilgi verme
c) Yöneltme

Grup Başkanı: Feride Bacanlı,

Üyeler: Metin Pişkin, Mustafa Otrar, Binnur Yeşilyaprak, Rehberlik dairesi ve okul rehber öğretmenleri.

Kariyer Rehberlik Sisteminin Kurulmasına Yönelik Öneriler:

Genel

1. Ana sınıfından lise dahil tüm okul türü( anadolu liseleri, meslek ortaokul ve liseleri gibi) ve öğretim kademeleri için mevcut okul ve sınıf PDR programlarındaki kişisel-sosyal. eğitsel ve mesleki alanla ilgili amaçların, kazanımların ve etkinliklerin yeniden gözden geçirilmesi önerilir. Bu çalışmalarda bu üç alan birbirinden ayrıştırılamaz. Ancak, okul ve sınıf PDR programlarındaki Mesleki Alanla ilgili amaçların, kazanımların ve etkinliklerin gözden geçirilmesi ve yenilenmesi sürecinde çağdaş meslek rehberliği ve danışmanlığı hizmetlerinin dikkate alınması önerilir. Örneğin; meslek rehberliği ve danışmanlığı hizmetlerinde bilgisayardaki on-line programları kullanmak vb.

2. Okul PDR programının süreçsel ögeleri içinde yer alan müdahale hizmetleri kapsamında tüm öğretim kademeleri için kariyer rehberliği ve danışmanlığına yönelik alan uzmanları (PDR alanından mezun) tarafından psiko-eğitim programları geliştirilmesi ve uygulanması önerilir.

3. Kariyer planlama portfolyalarının geliştirilmesi ve bunların uygulanması önerilir.

4. Programları uygulayacak okul psikolojik danışmanlarının ve sınıf rehber öğretmenlerinin kariyer rehberliği alanındaki bilgi, beceri ve yeterliklerinin çağdaş PDR anlayışı dikkate alınarak güçlendirilmelidir. 21.yüzyılın paradigmalarına uygun olarak İş yaşamındaki ve kariyer danışmanlığındaki yeni anlayış ve algıların kazandırılması için hizmet-içi eğitimler düzenlenmelidir.

5. Ana sınıfından lise dahil tüm okul türü ( anadolu liseleri, meslek ortaokul ve liseleri gibi) ve öğretim kademelerinin haftalık ders programlarına sınıf rehber öğretmenleri ve okul psikolojik danışmanları için rehberlik saatleri konulmalıdır. Öğrencilere sağlıklı bir rehberlik hizmetinin verilebilmesi için bu saatlerin olması çok önemlidir. Öğrencinin gelişimi bütündür akademik gelişime 30 saatlik zaman ayrılmışken, kişisel-sosyal gelişime de haftalık en azından bir saat ayrılmalıdır. Aynı zamanda tüm derslerde “yaşamboyu kariyer gelişimi” anlayışı benimsenmelidir.

a) Bireyi tanıma çalışmaları

1.Bireyi tanıma amacıyla okullarda kullanılan mevcut ölçme araçlarından günümüzde kullanılmasına ihtiyaç duyulanların alan uzmanları tarafından gözden geçirilmesi, geçerlik ve güvenirliklerinin güçlendirilmesi önerilir.
2. Mesleki gelişimi güçlendirme, okul, alan, meslek seçimi ve benzeri süreçlerde kullanılacak yetenek testleri, ilgi envanterleri ve mesleki değer envanterlerinin geliştirilmesi önerilir. Bu ölçme araçları Türkiye’de yaşayan anasınıfından lise dahil tüm okul türü( anadolu liseleri, mesleki ortaokul ve liseleri gibi) ve öğretim kademelerindeki öğrenci örneklemlerinde geliştirilmelidir. Bu ölçme araçlarının ülkemiz koşullarına ve kültürümüze uygun olmasına özen gösterilmelidir. Ancak bireyi tanıma amacıyla kullanılacak tüm ölçme araçlarının, meslek gelişimiyle ve seçimiyle ilgili mesleki gelişim ölçeklerinin, yetenekleri, ilgileri ve mesleki değerleri ölçen araçların günümüzdeki teknolojik gelişmelere uygun anlayışla geliştirilmesi önerilir. Bu nedenle yeni geliştirilecek bireyi tanıma araçlarının bilgisayar kullanılımlı ve online olması önerilir.

3. e –okul sistemindeki programa; öğrencilere uygulanan bireyi tanıma araçları ve bunlardan meslek gelişimini, yetenekleri, ilgileri, değerleri ölçen araçların sonuçlarının düzenli olarak işlenebileceği program eklenebilir.

4. MEB “Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi”nin güncellenerek öğrencilerin kullanabileceği ve ihtiyaç duyulduğunda ulaşılabilir hale getirilmesi önerilir.

5. Nicel ölçme araçları yanısıra, son yıllarda önemle vurgulanan bireyi tanımada nitel değerlendirme teknik ve araçlarından da yararlanılması önerilir.

6. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde okullarda kullanılabilecek psikolojik ölçme araçları geliştirecek ve alanda geliştirilmiş ölçme araçlarını derleyecek bir birim kurulması önerilir.

b) Bilgi verme

1. Üst öğrenim programlarına geçiş sınav sistemleri hakkında okul psikolojik danışmanlarına eğitim verilmelidir.
2.İlkokul, ortaokul ve liselerin web sayfalarında ve MEB web sayfasında öğrenciler için mesleki bilgi platformları oluşturulması önerilir.

3. Okul psikolojik danışmanlarına iş arama ( örneğin; öz geçmiş yazma, dilekçe yazma vb.) iş ve meslek dünyası hakkında hizmet içi eğitim verilmelidir. Okul psikolojik danışmanlarına verilen bu hizmet içi eğitim, özellikle yükseköğretime devam edemeyen öğrenciler için oldukça yararlı olacaktır.

c) Yöneltme

1.Yöneltme konusunda psikolojik danışmanlar tarafından özellikle ebeveynlere, çocuklarının mesleki gelişimlerine yardım ve meslek seçimindeki rolleri konularında konferans, seminer ve benzerleri bilgi verme hizmetleri sunulmalıdır.
2.Öğrenci gelişim dosyasında kariyer gelişimiyle ilgili bir portfolyo oluşturulmalıdır.

1. Çalışma Grubu Raporunun Sonu-------------

Açıklama Notu: (Bu açıklama sunulan raporda yer almamaktadır)
Raporu sonuna dek okuyanlara, şunları açıklamak isterim;

Çalıştay iki çalışma grubu olarak yürütülmüştür. Bu rapor benim moderatörlüğümdeki 1. Çalışma Grubu (Okul rehberlik hizmetlerinin niteliğinin arttırılması) ile ilgili olandır. 2.Çalışma grubu (Moderatör : Serap Nazlı) tarafından yürütülen “RAM’ların niteliğinin arttırılması” ile ilgili grubun çalışmalarını içermemektedir. 
Rapordaki bazı kavramlar (Rehberlik öğretmeni, rehber öğretmen, rehberlik dersi vb. bize gelen yazılarda ve resmi evraklarda, örn.yönetmelik) öyle kullanıldığı için yer almıştır. Biz akademisyenlerin tercihi “Okul Psikolojik Danışmanı” ve “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” kavramlarını kullanmaktır.

Her alt grupta yer alan 4 akademisyenin yanı sıra 4-5 üye de rehber öğretmen/okul psikolojik danışmanı yer almıştır. Ancak grup listeleri bana verilmediği için onların isimlerini yazamadığım için özür dilerim. (resimlerden görülebilir). İsimlerin eklenmesini ilgililerden istedim.

Rapordakiler, çalıştayda üretilen “görüş ve öneriler”dir. Bakanlık yetkilileri tarafından bunların gerçekleşeceğine dair bir “tahahütname” yoktur. Sadece görüş ve önerilerimizin dikkate alınacağı ve değerli olduğu gibi ‘nazik siyasetçi/bürokrat’ söylemleri söz konusudur.

Raporun “eksik ve yetersiz olduğu”na ilişkin gelecek eleştirilerin PDR alanına yakışacak bir üslupta olması beklentisi ve dileğiyle ilgilenenleri bilgilendirmek amacıyla ve sorumluluğu üzerime alarak kamuoyu ile paylaştığımı bilgilerinize sunuyorum.

Saygı ve sorumlulukla,

Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak

Kaynak: Haberin oluşturulmasında Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK hocamızın facebook hesabındaki herkese açık gönderisinden ve www.rehberlikservisi.net sitesinden yararlanılmıştır. 

deneme bonusu veren siteler

Bu haber toplam 6606 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.