KPSS KONU VE SORU DAĞILIMLARI

KPSS KONU VE SORU DAĞILIMLARI

KPSS KONU VE SORU DAĞILIMLARI

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen kişilerin öncelikle KPSS sınavına girmeleri gerekmektedir. Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS ÖSYM tarafından düzenlenmektedir. Adayların sınavlarda alanlarına göre sorumlu oldukları konular bulunur. Sınav öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen adaylar KPSS konuları hakkında bilgi almak için araştırma içerisine girerler.  

KPSS NEDİR? 

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, ÖSYM tarafından devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. KPSS 2 farklı sınav ve 3 farklı gruba ayrılmıştır. Sınavlar farklı tarihlerde ve farklı niteliğe sahip adaylara uygulanmaktadır. 

KPSS A grubu kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar içindir. 

KPSS B Grubu, kamu kurumlarındaki kadro ayrımını ifade etmektedir. Bu kadrolar, KPSS sonrasında ÖSYM başkanlığınca merkezi sistemle ataması yapılan kadrolardır. KPSS B grubu sınavı 2 yılda bir uygulanır. 

 

 

KPSS KONULARI 2023 

Genel Yetenek Konuları 

Matematik  

 • Temel Kavramlar  
 • Sayılar  
 • Bölme-Bölünebilme Kuralları  
 • Asal Çarpanlara Ayırma  
 • EBOB-EKOK  
 • Birinci Dereceden Denklemler  
 • Rasyonel Sayılar  
 • Eşitsizlikler  
 • Mutlak Değer  
 • Üslü Sayılar  
 • Köklü Sayılar  
 • Çarpanlara Ayırma  
 • Oran – Orantı  
 • Problemler  
 • Kümeler  
 • Fonksiyon İşlem  
 • Modüler Aritmetik  
 • Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık  
 • Tablo ve Grafikler  
 • Sayısal Mantık  
 • Geometri  
 • Geometrik Kavramlar  
 • Doğruda Açılar  
 • Üçgende Açılar-Alan-Benzerlik  
 • Açı Kenar Bağıntıları  
 • Özel Üçgenler  
 • Açıortay  
 • Kenarortay  
 • Çokgenler  
 • Dörtgenler  
 • Çember ve Daire  
 • Analitik Geometri  
 • Katı Cisimler  

Türkçe  

 • Sözcükte Anlam  
 • Cümlede Anlam  
 • Paragrafta Anlam  
 • Ses Bilgisi  
 • Yapı Bilgisi  
 • Sözcük Türleri  
 • Cümle Bilgisi  
 • Yazım Kuralları  
 • Noktalama İşaretleri  
 • Anlatım Bozuklukları  
 • Sözel Mantık  

Genel Kültür Konuları 

Tarih  

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi  
 • Türk-İslam Tarihi  
 • Osmanlı Tarihi  
 • Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri  
 • Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri  
 • XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti  
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi  
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi  
 • Cumhuriyet Dönemi  
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası  
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi  

Coğrafya  

 • Coğrafi Konum 
 • Yer Şekilleri ve Özellikleri  
 • İklim ve Bitki Örtüsü   
 • Bölgesel Coğrafya 
 • Nüfus ve Yerleşme  
 • Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık  
 • Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi  
 • Ulaşım, Turizm ve Ticaret  

Vatandaşlık   

 • Hukukun Temel Kavramları  
 • Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı  
 • Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi  
 • 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri  
 • Temel Hak ve Hürriyetler  
 • Yasama  
 • Yürütme  
 • Yargı 
 • İdare Hukuku 

KPSS Soru Dağılımı

 

Genel Yetenek 

 • Türkçe: 30 soru 
 • Matematik: 30 soru 

Genel Kültür 

 • Tarih: 28-29 soru 
 • Coğrafya: 18 
 • Vatandaşlık Bilgisi: 9 
 • Güncel Bilgiler: 6

 

KPSS A GRUBU KONULARI VE SORU DAĞILIMI 

İktisat

 • İktisadi Doktrinler Tarihi %5 
 • Mikro İktisat %30 
 • Makro İktisat %30 
 • Para - Banka - Kredi %20 
 • Uluslararası İktisat %5 
 • Kalkınma Büyüme % 5 
 • Türkiye Ekonomisi %5 

İşletme

 • Temel Kavramlar %10 
 • Yönetim ve Organizasyon %25 
 • Üretim Yönetimi %25 
 • Pazarlama Yönetimi %20 
 • Finansal Yönetim %20 

Maliye

 • Maliye Teorisi %10 
 • Kamu Gelirleri %İ5 
 • Kamu Giderleri %15 
 • Kamu Borçları %15 
 • Bütçe %15 
 • Vergi Hukuku %15 
 • Maliye Politikası %15 

Hukuk

 • Anayasa Hukuku %10 
 • İdare Hukuku ve İdari Yargı %15 
 • Ceza Hukuku %15 
 • Medeni Hukuku %15 
 • Borçlar Hukuku %15 
 • Ticaret Hukuku %15 
 • İcra ve İflas Hukuku %15 

Muhasebe

 • Genel Muhasebe %70 
 • Mali Tablolar Analizi %15 
 • Ticari Aritmetik %10 
 • İhtisas Muhasebesi %5 

Ekonometri

 • Ekonometri Tahmin ve Tahmin Ediciler %15 
 • Tahmin sonuçlarının ekonomik ve istatistiksel olarak değerlendirilmesi, hipotez testleri %15 
 • Kukla Değişkenler ve Bağımlı Değişkenin Öngörüsü %10 
 • İçsel Bağlantı Sorunu %15 
 • Değişen Varyans ve Çoklu Bağlantı Sorunları %10 
 • Tanımlama Sorunu ve Dağıtılması %10 
 • Eşanlı Denklem Sistemleri %15 
 • Zaman Serisi Modellemesi %10

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 • İş Hukuku %20 
 • Sosyal Güvenlik Hukuku %25 
 • Çalışma Ekonomisi %45 
 • Yönetim ve Çalışma Psikolojisi %5 
 • Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi %5 

Kamu Yönetimi

 • Siyaset Bilimi %15 
 • Anayasa %15 
 • Hukuk %10 
 • Yönetim Bilimi %15 
 • Yönetim Hukuku %15 
 • Kentleşme ve Çevre Sorunları %15 
 • Sosyoloji % 5 
 • Türk Siyasal Hayatı ( Osmanlıdan günümüze siyasal olaylar ) %10 

İstatistik

 • Olasılık-Matematiksel İstatistik %15 
 • Yöneylem Araştırması (Karar ve oyunlar kuramı dahil) %10 
 • Çok Değişkenli Analizler %10 
 • Parametrik Olmayan Testler %5 
 • Uygulamalı İstatistik %15 
 • Zaman Serileri %5 
 • Deney Tasarımı %5 
 • Örnekleme (Araştırma teknikleri anket düzenleme dahil) %10 
 • Sayısal Çözümleme %5 
 • Doğrusal Cebir %10 
 • Regresyon Analizi %10 

Uluslararası İlişkiler

 • Uluslararası İlişkiler Teorisi %35 
 • Uluslararası Hukuk %35 
 • Siyasi Tarih %30

 

2023 KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU DAĞILIMLARI 

Gelişim Psikolojisi Konuları 

 • Gelişim Psikolojisi 
 • Biyolojik Gelişim 
 • Bilişsel Gelişim 
 • Ahlak Gelişimi 
 • Kişilik Gelişimi 

Öğrenme Psikolojisi Konuları 

 • Öğrenme Psikolojisine Giriş 
 • Klasik Koşullanma 
 • Bağlaşımcılık Kuramı 
 • Edimsel Koşullanma Kuralı 
 • Gestalt Kuramı 
 • Bilgi İşleme Kuramı 
 • İşaret Kuramı 
 • Sosyal Öğrenme Kuramı 

Program Geliştirme Konuları 

 • Eğitim ile İlgili Temel Kavramlar 
 • Türk Eğitim Sistemi 
 • Eğitimde Program Kavramı ve Program Türleri 
 • Program Geliştirme ve Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri 
 • Program Geliştirme Yaklaşım, Model ve Tasarımları 
 • Program Tasarısının Hazırlanması 
 • Programın Denenmesi, Değerlendirilmesi, Programa Süreklilik Kazandırılması 
 • Program Geliştirmede Yeni Anlayışlar ve Yönelimler 
 • Eğitim ve Öğretimde Planlama 

Ölçme ve Değerlendirme Konuları 

 • Ölçme ve Değerlendirmede Temel Kavramlar 
 • Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler 
 • Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları 
 • Test ve Madde İstatistikleri 

Öğretim İlke ve Yöntemleri Konuları 

 • Eğitimle İlgili Temel Kavramlar, Öğretim İlkeleri ve Öğretim Stratejileri 
 • Öğretme ve Öğrenme Yaklaşımları 
 • Öğretim Yöntemleri 
 • Öğretim Teknikleri 
 • Kavram Öğretimi 
 • Öğrenme Stratejileri 
 • Öğrenme Stilleri 
 • Üst Düzey Zihinsel Beceriler  

Rehberlik Konuları 

 • Çağdaş Eğitim Anlayışı, Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri 
 • Özel Eğitim Hizmetleri 
 • Rehberlik Hizmet Alanları 
 • Rehberlik Türleri ve Mesleki Danışma Kuramları 
 • Bireyi Tanıma Teknikleri 
 • Psikolojik Danışma Kuramları 
 • Okullarda Karşılaşılabilecek Bazı Sorunlar 
 • Rehberlik Hizmetlerinde Öğretmen ve Öğrenci İlişkileri 
 • Rehberlik Örgütlenme Sistemi  

 

2023 KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU DAĞILIMI 

 • Gelişim Psikolojisi Konuları: 12 soru 
 • Öğrenme Psikolojisi Konuları: 12 soru 
 • Program Geliştirme Konuları: 12 soru 
 • Rehberlik Konuları: 12 soru 
 • Ölçme ve Değerlendirme Konuları: 12 soru 
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri Konuları: 20 soru

 

KPSS ÖABT KONULARI VE SORU DAĞILIMI 

KPSS ÖABT Türkçe Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları 

 • Anlama ve Anlatma Teknikleri (%24) 
 • Dil Bilgisi ve Dil Bilimi (%16) 
 • Çocuk Edebiyatı (%8) 
 • Türk Halk Edebiyatı (%8) 
 • Yeni Türk Edebiyatı (%8) 
 • Eski Türk Edebiyatı (%8) 
 • Edebiyat Bilgi ve Kuramları (%8) 
 • Alan Eğitimi Testi %20 

KPSS ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları 

 • Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili (%26) 
 • Yeni Türk Edebiyatı (%18) 
 • Eski Türk Edebiyatı (%18) 
 • Türk Halk Edebiyatı (%18) 
 • Alan Eğitimi Testi %20 

KPSS ÖABT Tarih Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları 

 • Tarih Metodu (%8) 
 • Eski Çağ Tarihi (%4) 
 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi (%10) 
 • Orta Çağ İslam Tarihi (%12) 
 • Osmanlı Tarihi (%14) 
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (%12) 
 • Ortaçağ'dan 20. Yüzyıl'a Dünya Tarihi (%12) 
 • 20. Yüzyıl Türk ve Dünya Tarihi (%8) 
 • Alan Eğitimi Testi %20 

KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları  

 • Tarih (%32) 
 • Coğrafya (%28) 
 • Siyaset Bilimi (%12) 
 • Diğer sosyal bilim alanları (Sosyal Bilgilerin Temelleri, Sosyal Psikoloji, Arkeoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Sanat ve Estetik, İnsan İlişkileri ve İletişim, Günümüz Dünya Sorunları, Sosyal Proje Geliştirme) (%8) 

KPSS ÖABT Sınıf Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları 

 • Temel Matematik (%12) 
 • Genel Biyoloji (%6) 
 • Genel Fizik (%6) 
 • Genel Kimya (%6) 
 • Türk Dili (%12) 
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (%6) 
 • Çocuk Edebiyatı (%6) 
 • Uygarlık Tarihi (%6) 
 • Türk Tarihi ve Kültürü (%6) 
 • Genel Coğrafya (%6) 
 • Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği (%8) 
 • Alan Eğitimi Testi %20 

KPSS ÖABT Rehber Öğretmen (PDR) Konuları ve Soru Dağılımları 

 • Temel Psikolojik Kavramlar (%16) 
 • Psikolojik Danışma Kuram İlke ve Teknikleri (%16) 
 • Davranış ve Uyum Problemleri (%10) 
 • Bireyi Tanıma Teknikleri (%10) 
 • Bireyle ve Grupla Psikolojik Danışma (%10) 
 • Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı (%8) 
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Araştırma ve Program Geliştirme (%6) 
 • Meslek Etiği ve Yasal Konular (%4) 
 • Alan Eğitimi Testi %20 

KPSS ÖABT Okul Öncesi Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları 

 • Okul Öncesi Eğitime Giriş (%6) 
 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi (%2) 
 • Psikoloji (%2) 
 • Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım (%4) 
 • Anne-Çocuk Beslenmesi (%2) 
 • Erken Çocukluk Döneminde Gelişim (%12) 
 • Yaratıcılık ve Geliştirilmesi (%6) 
 • Çocukta Oyun Gelişimi (%4) 
 • Çocuk Edebiyatı (%4) 
 • Çocuk Ruh Sağlığı (%8) 
 • Drama (%4) 
 • Özel Öğretim Yöntemleri II (%14) 
 • Anne-Baba Eğitimi (%6) 
 • İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları (%6) 
 • Alan Eğitimi Testi %20 

KPSS ÖABT Kimya Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları 

 • Analitik Kimya (%20) 
 • Anorganik Kimya (%20) 
 • Organik Kimya (%20) 
 • Fizikokimya (%20) 
 • Alan Eğitimi Testi %20 

KPSS ÖABT Matematik Lise Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları 

 • Analiz (%24) 
 • Cebir (%16) 
 • Geometri (%16) 
 • Uygulamalı Matematik (%24) 
 • Alan Eğitimi Testi %20 

KPSS ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları 

 • Analiz (%28) 
 • Cebir (%18) 
 • Geometri (%18) 
 • Uygulamalı Matematik (%16) 
 • Alan Eğitimi Testi %20 

KPSS ÖABT İngilizce Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları 

 • Dil Yeterliği (%50) 
 • Dil Bilim (%16) 
 • Edebiyat (%14) 
 • Alan Eğitimi Testi %20 

KPSS ÖABT Fizik Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları 

 • Mekanik (%20) 
 • Elektrik ve Manyetizma (%20) 
 • Madde ve Özellikleri (%10) 
 • Dalgalar ve Optik (%10) 
 • Modern Fizik (%20) 
 • Alan Eğitimi Testi %20 

KPSS ÖABT Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları 

 • Alan Bilgisi Testi %80 
 • Fizik (%24) 
 • Kimya (%22) 
 • Biyoloji (%22) 
 • Yer Bilimi (Jeoloji) (%4) 
 • Astronomi (%4) 
 • Çevre Bilimi (%4) 
 • Alan Eğitimi Testi %20 

KPSS ÖABT Coğrafya Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları 

 • Alan Bilgisi Testi %80 
 • Fiziki Coğrafya (%30) 
 • Beşeri ve Ekonomik Coğrafya (%30) 
 • Bölgeler ve Ülkeler (%20) 
 • Alan Eğitimi Testi %20 

KPSS ÖABT Biyoloji Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları 

 • Hücre ve Metabolizma (%16) 
 • Bitki Biyolojisi (%10) 
 • İnsan ve Hayvan Biyolojisi (%20) 
 • Ekoloji (%10) 
 • Canlıların Sınıflandırılması (%8) 
 • Genetik ve Evrim (%16) 
 • Alan Eğitimi Testi %20 

KPSS ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları 

 • Alan Bilgisi Testi %80 
 • Hz. Muhammed’in Hayatı ve Sünneti (%12) 
 • Kur'an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama (%12) 
 • Temel Dini Bilgiler (İslâm, İman Esasları ve İbadetler (%16) 
 • İslam Ahlakı, Estetiği ve Felsefesi (%12) 
 • Günümüz Türkiye’sindeki İslam Mezhep ve Yorumları (%4) 
 • Din Bilimleri (Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi, Din Felsefes (%24) 
 • Alan Eğitimi Testi %20 

KPSS ÖABT Beden Eğitimi Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları 

 • Alan Bilgisi Testi %80 
 • Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (%13) 
 • İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji (%5) 
 • Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım (%4) 
 • Egzersiz Fizyolojisi (%7) 
 • Antrenman Bilgisi (%4) 
 • Fiziksel Uygunluk (%5) 
 • Egzersiz ve Beslenme (%3) 
 • Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor (%3) 
 • Psikomotor Gelişim (%5) 
 • Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi (%3) 
 • Beceri Öğrenimi (%5) 
 • Atletizm (%4) 
 • Takım Sporları (%8) 
 • Ritim Eğitimi ve Dans, Halk Oyunları (%4) 
 • Jimnastik (%4) 
 • Eğitsel Oyunlar (%3) 
 • Alan Eğitimi Testi (%20) 

KPSS DHBT Konuları

DHBT-1 

 • İslam İnanç Esasları 
 • İslam İbadet Esasları 
 • Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi) 
 • Siyer 
 • İslam Ahlakı  

DHBT-2   

 • Tefsir 
 • Fıkıh 
 • Hadis 
 • Akaid ve Kelam 
 • İslam Tarihi 
 • Dinler ve Mezhepler Tarihi 
 • Dini Hitabet

 

Bu haber toplam 104072 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.